Så ska cyklar prioriteras framför bilar

Sex partier vill underlätta för cyklandet på bekostnad av biltrafiken.
Sex partier vill underlätta för cyklandet på bekostnad av biltrafiken.
När fotgängarna, cyklisterna och kollektivtrafikanterna blir allt fler i innerstan får bilisterna maka på sig – det tycker sex av de politiska partierna i Stadshuset.

Bostadsbyggande, förskola, cykelbanor, idrottshallar och integration är några frågor i fokus inför höstens kommunala val.

Här får företrädare för de nio partier som är representerade i Stadshuset – och som styr Stockholms stad – svara på Mitt i:s frågor inför valet.

Ska fler cykelbanor byggas på bekostnad av p-platser och bilfiler?

Anna König Jerlmyr (M)
Vi vill öka framkomligheten i hela Stockholm för alla trafikslag. Både cykel- och gångbanor måste byggas ut, men inte på bekostnad av framkomligheten för buss och bil om körfält stängs av eller p-platser tas bort.
Karin Wanngård (S)
Ja, på vissa platser. Vi prioriterar framkomlighet för nyttotrafik, bussar, gång och cykel. Då behöver vi ibland ta bort parkeringsplatser eller körfält för att säkerställa kollektivtrafikens, gångtrafikanters och cyklisters säkerhet och framkomlighet.
Daniel Helldén (MP)
Det finns vakanser i parkeringshusen, det är bättre att bilar står i dem än tar upp gatuutrymme. Bilfiler kan användas till ökad framkomlighet för kollektivtrafik och kanstensparkeringsplatser kan användas till fler cykelbanor.
Ann-Margarethe Livh (V)
Ja. I takt med att fler väljer att gå, cykla och åka kollektivt behöver utrymmet för de trafikslagen öka. Eftersom gaturummet är begränsat blir det ibland på bilens bekostnad. Vi vill bygga fler cykelvägar i Stockholm.
Lotta Edholm (L)
Ja, på de sträckor där det fungerar utan att framkomligheten försämras. Cykelbanorna måste bli fler för en mer cykel- och gångvänlig stad. Fler parkeringshus måste byggas så att gatuparkeringen kan minska.
Peter Wallmark (SD)
Absolut inte.
Karin Ernlund (C)
Ja. Där det är möjligt behöver vi planera mer för cykel och mindre för bil om vi ska klara trafiksituationen. P-platser i gaturummet ska minimeras till förmån för mer stadsliv, cykelbanor, kollektivtrafik och grönska.
Anna Rantala Bonnier (FI)
Kollektivtrafik, cyklister och fotgängare behöver större plats på gator och vägar och då måste vi omfördela utrymmet från bilar till andra trafikslag. Vi behöver också prioritera rörlig trafik framför parkeringar.
Erik Slottner (KD)
Stockholm ska ha en fortsatt ambitiös cykelplan. Men alla stockholmare kommer aldrig att kunna cykla, eller klara sig utan bil. Vi måste planera för fungerande samexistens. Vi kan inte bygga bort alla parkeringar.