Så ska politikerna öka tryggheten

ordningsvaket
Flera partier vill ha fler ordningsvakter eller trygghetsvakter.
Otryggheten ökar och trygghet är en viktig valfråga i Stockholms stad. Så här vill politikerna i stadshuset öka tryggheten ute i stadsdelarna.

Bostadsbyggande, förskola, cykelbanor, idrottshallar och integration är några frågor i fokus inför höstens kommunala val.

Här får företrädare för de nio partier som är representerade i Stadshuset – och som styr Stockholms stad – svara på Mitt i:s frågor inför valet.

Hur ska ni öka tryggheten i stadens stadsdelar?

Karin Wanngård (S), finansborgarråd
Genom större resurser till polisen, säkrare stadsmiljöer och insatser för att strypa gängrekryteringen. Vi väljer ett helhetsgrepp före skattesänkningar: fler poliser, vakter, belysning, avhopparverksamhet och brottsförebyggande insatser i skolan.
Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd
Vi vill rusta upp otrygga platser, stärka vuxennärvaron på stan, se fler poliser och stärka det förebyggande arbetet genom fortsatta satsningar på skola och socialtjänst.
Ann-Margarethe Livh (V), bostadsborgarråd
Polisen behöver lokal kännedom och utöka samarbetet med skola och socialtjänst. Vi vill jobba förebyggande med fritidsgårdar och fältassistenter. I Husby har vi arbetat med feministisk stadsplanering vilket ökar tryggheten.
Anna Rantana Bonnier (FI), gruppledare
Vi vill ha levande lokala centrum och använda feministisk stadsplanering för att öka kvinnors trygghet. Fritidsverksamhet för unga, förebyggande sociala insatser samt samverkan med närpolis och civilsamhälle skapar trygghet.
Karin Ernlund (C), gruppledare
Fler poliser och väktare med god lokalkännedom i hela staden. Stärkt samarbete mellan aktörerna i lokalsamhället för gemensamma trygghetsskapande åtgärder och investeringar samt en tryggare stadsmiljö i form av ett levande stadsliv.
Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd
Vi vill ha fler poliser i hela stan, minst 200 trygghetsvakter i otrygga centrum och en stärkt socialtjänst, så att brott både kan förebyggs och beivras. Skräp och klotter föder otrygghet, så renhållningen måste förbättras.
Vi vill se särskilda åtgärder för att skydda mot inbrott, som att erbjuda id-märkning av värdesaker till hyresgäster.
Anna König Jerlmyr (M), oppositionsborgarråd
Tryggheten ska vid sidan av fler lokala poliser med högre löner öka genom betydligt fler ordningsvakter och trygghetskameror. Vi vill satsa på DNA märkning mot bostadsinbrott och vi vill omvandla otrygga platser till trygga genom en kraftsamling med fastighetsägare och handlare där vi har heltidsanställda på plats.  
Erik Slottner (KD), gruppledare
Fler kommunala trygghetsvakter, fler trygghetskameror, skapa upplysta miljöer, införande av trygghetsjour för lokala företagare, ökade insatser mot narkotika, utegångsförbud på vissa tider och platser för unga som begått brott.

Peter Wallmark (SD), distriktsordförande
En kraftigt utbyggd kameraövervakning, bättre belysning och ökad närvaro av patrullerande poliser/ordningsvakter.