Så vill politikerna lösa Tyresövägens köer

Många läsare har klagat på Tyresövägen. Vad ska politikerna göra åt trafikbelastningen?
Många läsare har klagat på Tyresövägen. Vad ska politikerna göra åt trafikbelastningen?
Mer kollektivtrafik, extra körfält och kanske en spårvagnslinje. Det är några av politikernas förslag på hur trafikstockningen kan lätta längs Tyresövägen.

Trafikfrågor är viktigt inför höstens val för väldigt många Tyresöbor, det visar Mitt i:s enkätundersökning.
Flera tycker att bostadsområden växer fort och att infrastrukturen inte hänger med. Särskild kritik riktas mot Tyresövägen och de långa köerna ut ur Tyresö.

Politikerna svarar att ett tredje körfält är på g från Bollmoravägen till Ridhuset. Merparten av partierna är positiva till det extra körfältet, men Miljöpartiet höjer ett varnande finger och mena att mer plats ger fler bilar på vägarna.

Följ Mitt i Tyresö serie i fem delar där politikerna svarar på läsarnas viktigaste valfrågor.

Hur ska ni göra för att lösa trafikbelastningen längs Tyresövägen?

Fredrik Saweståhl (M) kommunstyrelsens ordförande.
– Beslut är fattat om att bygga ett tredje körfält från Bollmoravägen till Ridhuset. Nu byggs rondellen vid Petterboda om som är största flaskhalsen. Vi ska förlänga busshållplatser, bygga rak och smidig gång- och cykelväg längs hela Tyresövägen och jobba för mer kollektivtrafik.
Mats Lindblom (L) kommunalråd.
– Tyresövägen måste breddas med en tredje fil för att skapa ett kollektivkörfält för bussarna. Liberalerna vill att utbyggnaden ska ske snabbare än planerat. Bostadsutbyggnaden i Östra Tyresö måste ske med hänsyn tagen till trafiksituationen.
Anna Lund (KD) gruppledare, ledamot kommunstyrelsen.
– Vi har medverkat i beslut för Tyresövägen som innebär ett tredje körfält, som blir reversibelt, rondell och gångtunnel vid Petterboda, förlänga busshållplatser, gång- och cykelväg längs hela Tyresövägen och jobba för mer kollektivtrafik.
Anita Mattsson (S) oppositionsråd.
– Kollektivtrafiken måste utvecklas och inte avvecklas, fler bussar, inte färre. Vidare vill vi utveckla pendlarparkeringarna, det ska vara smidigt att åka buss. Men trafiksituationen måste lösas och därför vill vi bygga ett tredje körfält.
Marie Åkesdotter (MP) gruppledare, ledamot kommunstyrelsen.
– Av erfarenhet vet vi att det inte går att bygga bort bilköer. Bredare bilväg skapar bara ännu mer biltrafik. Vi måste prioritera kollektivtrafiken! Fler turer och bussfiler hela vägen till Gullmarsplan gör det riktigt attraktivt att välja bussen.
Inger Gemicioglu (V) gruppledare, ledamot kommunstyrelsen.
– Snabba på det tredje körfältet på Tyresövägen! Skapa bilpooler samt bättre och fler cykelvägar i kommunen. Tätare och snabbare kollektivtrafik. Undersök möjligheterna till spårbunden trafik, exempelvis spårvagn.

Ulrica Riis-Pedersen (C) gruppledare, ledamot kommunstyrelsen.
– Tyresövägen som sedan ska få en sträckning med en tredje fil. Planerade förtätningsområden får vänta tills vägen har anpassats till det ökande trafikflödet.
Anders Wickberg (SD) gruppledare, ledamot kommunstyrelsen.
– Det planeras redan för en dubbelfilig rondell och reverserad fil och den kommer att behöva förlängas. Ytterligare åtgärder behöver utredas. När Sverigedemokraterna får inflytande kommer vi uppdra åt tjänstemännen att komma i mål med detta.