Så vill de hjälpa barn med speciella behov

BILDEN ÄR ETT MONTAGE.
BILDEN ÄR ETT MONTAGE.
Skola och förskola ligger Tyresöborna varmt om hjärtat. Så här vill partierna i Tyresös säkerställa att alla barn får den hjälp de behöver.

Skola och förskola är de frågor som ligger i topp när Tyresöbor rankar de viktigaste valfrågorna. Det visar Mitt i:s enkätundersökning.

Tyresöbor höjer rösten för barn med speciella behov, så som neuropsykiatrisk funktionsnedsättningar. Flera personer hävdar att många inte får den hjälp de behöver i skolan och vill se ändring. För att hjälpa samma grupp barn vill Moderaterna att klassrummen ska anpassas bättre, Liberalerna vill ha fler speciallärare, och Socialdemokraterna kräver mer resurser.

Här är den femte och sista delen i Mitt i Tyresös serie där politiker svarar på läsarnas viktigaste valfrågor.

Hur ska ni se till att barn med speciella behov får den hjälp de behöver?

Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande.
– Våra klassrum ska anpassas för att underlätta för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det kommer även genomföras en kommunövergripande utbildningsinsats. Under hösten kommer en resursskola startas, några skolor bygger upp lärstudios.
Mats Lindblom (L), kommunalråd.
– Skolan måste tidigt identifiera barn som behöver extra stöd så att rätt insatser kan sättas in i tid. Därför vill Liberalerna anställa fler specialpedagoger som kan stödja eleverna i undervisningen. Det räcker inte med fler vuxna i skolan.
Anna Lund (KD) gruppledare, ledamot i kommunstyrelsen.
– Skolorna behöver ännu mer kompetens för att arbeta med barn i behov av särskilt stöd och det kommer att genomföras en kommunövergripande utbildningsinsats. Under hösten kommer en resursskola startas, några skolor bygger upp lärstudios.
Anita Mattsson (S) oppositionsråd.
– Det handlar om resurser, där skolan idag är underfinansierad. Detta måste vi göra något åt och det är bråttom. Men vi vill också införa NPF-säkring, öka antalet vuxna i skolan, läsa-, skriva- och räknagaranti för att fånga upp barn tidigare.
Marie Åkesdotter (MP) gruppledare, ledamot kommunstyrelsen.
– Alliansen har prioriterat bort många grupper som behöver extra stöd. Det är den politiken vi ser konsekvenserna av. I Miljöpartiets budgetförslag satsar vi betydligt mer på skolan. Och på vård och omsorg i stort.

Inger Gemicioglu (V) gruppledare, ledamot kommunstyrelsen.
– Anställ fler specialpedagoger! Fortbilda pedagogerna i metodik för elever med funktionsvariationer. Fem miljoner extra till stödundervisningen. Utvärdera ”inkluderingen” av alla elever.
Ulrica Riis-Pedersen (C) gruppledare, ledamot kommunstyrelsen.
– I Tyresö läggs mycket resurser på att varje barn med speciella behov får individuella planer med innehåll som hela tiden följs upp och anpassas efter hur barnet utvecklas. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar nu kontinuerligt för att alla Tyresös förskolor och skolor ska ha utbildning i hur man ska arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Detta för att säkra att det ser likvärdigt ut överallt i kommunen.
Anders Wickberg (SD) gruppledare, ledamot kommunstyrelsen.
– I dag går stor del av kommunens resurser till bostäder och försörjning av migranter. Dessa resurser kan bland annat användas till satsningar på barn med särskilda behov. Behovet av att anställa mer personal med rätt kompetens för att arbeta med dessa barn är stort.